Optimalizace procesů nákupu a zadávání veřejných zakázek

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Rozbor nakupovaných komodit a identifikace komodit, které jsou vhodné pro sdružování poptávek, nákupu na základě rámcových smluv, dynamického nákupního systému (DNS) či jsou vhodné pro jinou formu optimalizace (např. lze u jejich nákupu využít elektronické aukce)
 • Příprava nákupu standardizovatelných komodit s cílem dosažení významných finančních úspor
  • TELCO
  • Energie (elektrická energie, plyn apod.)
  • Kancelářské potřeby
  • IT komponenty
  • Spotřební zdravotnický materiál atd.
 • Vytvoření jednotné metodiky pro standardizaci komodit
  • Postup ustanovení a následné práce standardizačních týmů a jejich složení
  • Obsahový rámec a struktura slepého katalogu, který bude hlavním výstupem standardizačních aktivit
  • Hlavní zdroje pro tvorbu slepého katalogu (číselník NIPEZ, parametry zboží používané komerčními e-shopy, technické normy apod.)
  • Informační podpora, která bude používána pro evidování slepého katalogu
  • Využití slepého katalogu při sběru nákupních požadavků
 • Analýza procesního, organizačního a legislativního rámce nákupu v rámci organizace zadavatele a návrh modelu systému optimalizace nákupů
 • Podrobná analýza a optimalizace procesů zadávání veřejných zakázek, optimalizace procesu včetně úpravy interních směrnic. Návrh vhodné informační podpory
 • Zpracování strategie a postupů pro používání připravovaných systémů e-tržišť a NEN
 • Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) - Administrátor zastupuje zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh (viz ustanovení § 151 zákona ZVZ).

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Posílení principů efektivity hospodaření – identifikace a dosahování významných úspor
 • Zadavatel může navenek deklarovat jednoznačnou snahu optimalizovat procesy a organizaci výkonu zadávacích agend
 • Posílení používání standardních manažerských přístupů při řízení nákupních a zadávacích agend
 • Možnost nastavení motivačních prvků v systému rozpočtování
 • Zvýšení prostoru pro využívání potenciálu elektronického zadávání veřejných zakázek

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • ANALÝZA ROZSAHU NAPLŇOVÁNÍ POVINNOSTÍ ULOŽENÝCH MPSV VLÁDOU ČR V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VČ. CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ A NÁVRH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PŘI VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • KOMODITNÍ ANALÝZA V RESORTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - Hlavní město Praha
 • PŘÍPRAVA PRÁVNÍHO RÁMCE RESORTNÍHO SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ (RS CZ) NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR č. 563/2011, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ANALÝZA A KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU OPTIMALIZACE NÁKUPŮ V REZORTU MŠMT, Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN) V RÁMCI INFRASTRUKTURY NIPEZ – navržena ucelená oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZÁVAZKU VLÁDY A PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ REALIZOVAT CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ NA VYBRANÉ KOMODITY VÝROBKŮ A SLUŽEB, Česká republika - součástí bylo zpracování dokumentu „Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek“, vč. návrhu příslušného usnesení vlády ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ZÁVAZNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKOU CHARAKTERISTIKU E-TRŽIŠTĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY (TECHNICKÁ SPECIFIKACE E-TRŽIŠŤ) – navržena oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZADÁNÍ PRO VZNIK „ZÁKLADNÍ VERZE“ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA MF ČR (ISeVZ) – navržena oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Ministerstvo financí ČR
 • IMPLEMENTACE CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ V RESORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Ministerstvo zemědělství ČR
 • ANALÝZA ROZSAHU NAPLŇOVÁNÍ POVINNOSTÍ ULOŽENÝCH MPSV VLÁDOU ČR V OBLASTI ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VČ. CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ A NÁVRH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PŘI VYUŽÍVÁNÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • KOMODITNÍ ANALÝZA V RESORTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - Hlavní město Praha
 • PŘÍPRAVA PRÁVNÍHO RÁMCE RESORTNÍHO SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ (RS CZ) NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR č. 563/2011, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ANALÝZA A KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU OPTIMALIZACE NÁKUPŮ V REZORTU MŠMT, Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN) V RÁMCI INFRASTRUKTURY NIPEZ – navržena ucelená oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZÁVAZKU VLÁDY A PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ REALIZOVAT CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ NA VYBRANÉ KOMODITY VÝROBKŮ A SLUŽEB, Česká republika - součástí bylo zpracování dokumentu „Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek“, vč. návrhu příslušného usnesení vlády ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ZÁVAZNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKOU CHARAKTERISTIKU E-TRŽIŠTĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY (TECHNICKÁ SPECIFIKACE E-TRŽIŠŤ) – navržena oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZADÁNÍ PRO VZNIK „ZÁKLADNÍ VERZE“ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA MF ČR (ISeVZ) – navržena oblast funkcionalit pro podporu centralizovaného zadávání, Ministerstvo financí ČR
 • IMPLEMENTACE CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ V RESORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Ministerstvo zemědělství ČR