Řízená implementace Národního elektronického nástroje

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Zpracování cílového konceptu používání NEN v organizaci zadavatele z pohledu:
  • Zapojených organizační útvarů zadavatele (příp. zadavatelů z resortu zadavatele) a jejich pravomocí a odpovědností při používání NEN a při výkonu souvisejících agend.
  • Okruhu komodit (předmětů VZ) - Zpracování výhledu/plánu zadávaných VZ po komoditních kategoriích, stanovení priorit pro přípravu jednotlivých komoditních kategorií pro využívání NEN.
  • Rozsahu funkcionalit NEN používaných cílově ze strany zadavatele.
  • Využití možností customizace funkcionalit NEN ze strany zadavatele
   • Využívané šablony a identifikace potřeby přenastavení šablon vzhledem ke zvyklostem (potřebám) zadavatele.
   • Využití číselníku zadavatele – definice číselníku, režimu synchronizace a struktury pro import číselníku.
   • Definice případného dalšího využití customizovatelných částí NEN.
  • Rozsahu sdílených dat s interními IS zadavatele.
 • Nastavení customizovatelných částí NEN pro individuální potřeby zadavatele:
  • Definice šablon, automatizovaně plněných dat a podmínek pro generování šablony s využitím použitého dotazovacího metajazyka.
  • Příprava číselníku zadavatele a jeho import do NEN.
  • Nastavení zadávacích postupů pro veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřních předpisů zadavatele.
 • Analýza a úprava vnitřních předpisů a metodických dokumentů upravujících postupy zadávání VZ a souvisejících předpisů:
  • Zpracování/úprava vnitřních předpisů vhledem k používání NEN v organizaci zadavatele (organizační řád, směrnice upravující postupy zadávání VZ, spisový a skartační řád atd.).
  • Zpracování/úprava metodických dokumentů vzhledem k používaným funkcionalitám NEN a využívaným postupům zadavatele.
 • Proškolení odborných pracovníků zadavatele v oblastech:
  • Uživatelské školení NEN - ovládání funkcionalit NEN (základní i pro vysoce pokročilé uživatele).
  • Metodické znalosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nového zákona o zadávání veřejných zakázek relevantní pro zadávání VZ prostřednictvím NEN.
 • Příprava plánu řízeného přechodu zadavatele na NEN a migračního plánu dat:
  • Přechod na nový profil zadavatele (vč. termínu uveřejnění nového profilu ve VVZ) - postup migrace dat ze stávajícího profilu zadavatele do profilu NEN.
  • Zaregistrování uživatelů a distribuce přístupových oprávnění.
  • Definice minimálních SW a HW předpokladů pro používání NEN ze strany uživatelů Nastavení webových služeb pro sdílení dat.
 • Realizace pilotních zadávacích řízení v NEN s odbornou podporou dodavatele:
  • Identifikace a příprava zadávacích podmínek pro pilotní VZ.
  • Stínování, metodická podpora a průběžné doškolování uživatelů zadavatele při administraci pilotních VZ prostřednictvím NEN.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Řízený přechod na Národní elektronický nástroj zahrnující zejména:
  • proškolení uživatelů;
  • pilotní provoz zaměřený na důkladné seznámení se s funkčnostmi nástroje;
  • integraci používání NEN do interních procesů organizace;
  • integraci NEN s ostatními nástroji organizace.
 • Plné využití možností přizpůsobení nástroje potřebám organizace zadavatele.
 • Podpora při migraci dat ze stávajících nástrojů do NEN.
 • Odborná podpora při osvojování nástroje, tj. minimalizace chyb způsobených počáteční neznalostí komplexní funkcionality NEN.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • REALIZACE DESÍTEK INDIVIDUÁLNÍCH I VEŘEJNÝCH KURZŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽITÍ A IMPLEMENTACI NEN
 • „ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE, KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SHODY ŘEŠENÍ S POŽADAVKY, KOORDINACE PROJEKTOVÝCH TÝMŮ) NAD REALIZACÍ NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN)“ V RÁMCI INFRASTRUKTURY NIPEZ, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ODBORNÁ PODPORA SKUPINY ČEZ PŘI PŘECHODU NA NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ.