Optimalizace využití vnitřních zdrojů

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Cílené zjišťování potřeb vlastníků hlavních procesů na podpůrné a administrativní procesy s cílem správně „dimenzovat“ podpůrné a administrativní procesy.
 • Analýza nastavení klíčových podpůrných procesů z pohledu účelnosti poskytovaných činností a služeb daných organizací a zpracování návrhu opatření směřujících ke zvýšení účinnosti vynakládaných prostředků a zdrojů, a to zejména u následujících oblastí procesů
  • Vrcholové řídicí procesy
  • Řízení financí
  • Management ICT
  • Správa majetku
  • Personální management.
 • Analýza je zaměřena zejména na prověření
  • Způsobu a efektivity vnitřního řízení organizace a jejích součástí, zejména používaný model řízení, uplatněné způsoby a metody řízení
  • Způsobu a efektivnosti plánování, správy a rozvoje zdrojů (hmotných, nehmotných, finančních, lidských)
  • Způsobu a efektivity řízení služeb, projektů, procesů.
 • Přiřazení jmenovitých odpovědností pracovníků objednatele k nápravným opatřením.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Snížení nákladů vynakládaných na výkon podpůrných procesů
 • Zvýšení příjmů z vlastní činnosti
 • Snížení duplicit a překryvů v agendách, čímž dojde ke zrychlení a zvýšení efektivnosti práce
 • Rozvoj odborné kompetence pracovníků objednatele v řízení efektivnosti a hospodárnosti podpůrných procesů
 • Zlepšení naplnění kvalitativních požadavků zákazníků podpůrných procesů.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODPŮRNÝCH (EKONOMICKÝCH A ADMINISTRATIVNÍCH) PROCESŮ NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCH „EFIN – PROCESNÍ ANALÝZY VŠ, VOŠ A v.v.i.“ - procesní analýzy pro 17 institucí terciárního vzdělávání a výzkumných institucí. Jednalo se o 8 veřejných vysokých škol, 2 soukromé vysoké školy, 1 státní vysokou školu, 2 vyšší odborné školy a 4 veřejné výzkumné instituce (např. České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a další)
 • ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU PROVÁZANÉHO DO SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA, ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Česká republika - Ministerstvo kultury
 • METODIKA STANDARDIZACE KOMODIT PRO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR, Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • PŘÍPRAVA PRÁVNÍHO RÁMCE RESORTNÍHO SYSTÉMU CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ (RS CZ) NA MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR č. 563/2011, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • ANALÝZA A KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU OPTIMALIZACE NÁKUPŮ V REZORTU MŠMT, Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZÁVAZKU VLÁDY A PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ REALIZOVAT CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ NA VYBRANÉ KOMODITY VÝROBKŮ A SLUŽEB, Česká republika - součástí bylo zpracování dokumentu „Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek“, vč. návrhu příslušného usnesení vlády ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • IMPLEMENTACE CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ V RESORTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Ministerstvo zemědělství ČR.