Příprava a odborná oponentura infrastrukturních projektů

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Komplexní předinvestiční příprava rozsáhlých infrastrukturních projektů.
  • Zpracování business analýz a technicko-ekonomických posudků formou studie proveditelnosti a CBA.
  • Návrh organizačního a procesního modelu provozování výstupu z projektu.
  • Komplexní příprava dokumentace pro výběr dodavatele (na úrovni zadávací dokumentace, katalogu služeb, technických specifikací apod.).
 • Odborné posudky či oponentury
  • Posouzení životaschopnosti projektu/již provozovaného ICT řešení
  • Posouzení shody dodaného řešení se zadávacími podmínkami
  • Posouzení technicko-ekonomické proveditelnosti projektu či rozvoje provozovaného ICT řešení z pohledu vhodnosti zvolených technologií či platforem
  • Posouzení provozního a obchodního modelu z pohledu
   • naplnění potřeb uživatelů vzhledem vztahu ceny k rozsahu a relevanci poskytovaných služeb
   • tržního srovnání s alternativními obchodními modely/konkurenčními produkty
   • možností na rozšíření (roll-outu) ICT řešení na další kategorie uživatelů a partnerů (vč. mezinárodního prvku)
   • možností rozšíření ICT řešení o služby s přidanou hodnotou, vč. využití pokročilých platebních metod a věrnostních/slevových systémů vzhledem k uživatelskému kmenu
 • Komplexní příprava žádosti o finanční podporu dle podmínek dotačních titulů, vč. předinvestiční přípravy (zpracování feasibility study a CBA či zpracování ekonomického modelu a položkového rozpočtu).
 • Stanovení pravidel projektového účetnictví, posouzení způsobilosti budoucích nebo již realizovaných výdajů, podpora při změnových řízeních souvisejících s rozpočtem apod.
 • Poradenská podpora za účelem bezproblémového čerpání dotace (dotační management) a tvorba povinné dokumentace a součinnost při kontrolách Řídicího orgánu a dalších subjektů.
 • Zpracování analýzy rizik stávajících projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU z pohledu nedodržení podmínek poskytnuté finanční podpory, problematické udržitelnosti a přijetí nápravných opatření/přehodnocení jednotlivých projektů.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Získání významných dotačních prostředků pro žadatele na vybudování či rozvoj vědecko-výzkumných infrastruktur (kapacit)
 • Vytvoření nástrojů řízení implementace projektu v realizační fázi a fázi udržitelnosti
 • Zohlednění zkušeností a referencí odborného poradce z implementace obdobných projektů při vyjednávání velkých projektů (např. s JASPERS) a při minimalizaci časových nároku na pracovníky žadatele, a to zejména v situaci, kdy žadatel nemůže vyčlenit tým odborných pracovníku na zpracování projektu a požadované dokumentace.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ, Hlavní město Praha
 • ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE A ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PRO DODÁVKU LAN INFRASTRUKTURY PROSTŘEDNICTVÍM WiFi, Univerzita Karlova v Praze
 • EKONOMICKÝ POSUDEK PROJEKTU „ELEKTRONICKÉ MONITOROVÁNÍ U TRESTU DOMÁCÍHO VĚZENÍ (TDV)“, Probační a mediační služba
 • POSOUZENÍ OBCHODNÍCH VARIANT ZVÝŠENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO VZHLEDEM K INVESTICÍM DO INFRASTRUKTURY, Moravská vodárenská
 • TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN) V RÁMCI INFRASTRUKTURY NIPEZ, Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • ZÁVAZNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKOU CHARAKTERISTIKU E-TRŽIŠTĚ VEŘEJNÉ SPRÁVY (TECHNICKÁ SPECIFIKACE E-TRŽIŠŤ), Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • ZPRACOVÁNÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ VZHLEDEM K PROCESŮM DOHLEDU NAD ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZADÁNÍ PRO VZNIK „ZÁKLADNÍ VERZE“ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA MF ČR (ISeVZ), Česká republika - Ministerstvo financí
 • ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ OP ŽP, Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
 • KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU (VČ. STUDIE PROVEDITELNOSTI A DALŠÍCH POŽADOVANÝCH PŘÍLOH) Z DOTAČNÍHO TITULU OP VaVpI PRO PROJEKT „DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VYSOKOŠKOLSKÉHO AREÁLU FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ“, Vysoké učení technické v Brně, Výzkum a vývoj pro inovace
 • PŘÍPRAVA STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU PRO PROJEKT „VĚDECKÉ VÝUKOVÉ CENTRUM BIOSKOP“, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v.
 • PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PRO VYBRANÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PRO PROJEKT „EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE (ELI)“, Fyzikální ústav AV ČR
 • TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (eŘÍZ), Česká republika - Ministerstvo zemědělství